Hendricks Sensei with Louis Sensei, Aiki Expo 2003, Demonstraing Ken Tai Jo

Back Next