Hitohiro Saito Sensei with Gaku Homma Sensei and Stephanie Sensei,  Reno/Sparks Nevada, October, 2004

Back Next